Kocaeli Üniversitesi
İÇ DENETİM BİRİMİ
 

Hakkımızda

Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 05.Temmuz.1983 tarih ve 18098 sayılı resmi gazete'de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 58 inci Maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje,araştırma ve benzeri hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak,

b) Her türlü çalışmaları ve danışmanlık hizmetlerini yapmak,

c) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak,

d) Açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek,

e) Her türlü yayım ve basım işlerini yapmak,

f) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

g) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünlerin önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak;

olarak özetlene bilir. Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin amacı, Üniversitemizin görevleri ile ilgili olarak çalışmaları sırasında araştırma, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar, ortaya çıkan fiyatlandırılabilir nitelikteki mal veya hizmetlerin üretim veya satışını en iyi şekilde yönetebilmektir.

Kuruluş Amacı

Eğitim-Öğretim ve temel hizmetleri aksatmamak kaydıyla, Üniversitenin atıl kapasitesini (beşeri ve fiziki) değerlendirerek, öğretim elemanlarının katkısıyla üretilen mal ve hizmetleri sosyal fayda sağlamak amacıyla piyasaya sunmak; Elde edilen gelirlerle Üniversitenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve özel bütçeye bağımlılığını azaltmak;
Bir hizmete döner sermaye tesis edilebilmesi için;

1. Ortada bir kapasite fazlası bulunmalıdır.

2. Bu ek üretim, ana kamu hizmetini aksatmamalıdır.

3. Bu fazlalık, piyasa fiyatı olan bir mal veya hizmet üretimine yöneltilebilmelidir.

Misyon

Kurum içi ve kurum dışı kanun ve mevzuata hakim, kaliteli, güvenilir, doğruluk çevremize verdiğimiz hizmetleri kalite standartlı tanımlı, verimli ve sürekli gelişmeye açık bir yapıda sürdürülebilmek ve İşletmenin her alanda rekabete ve kamuoyuna açık, şeffaf ve güvenilir olmasını sağlamak.Çağdaş ve Milli değerlerine sahip çıkan çalışma arenasında yerini alan bir birim olmak.

Vizyon

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Üniversitemiz gelir ve gider kaynaklarının mevzuata uygun olarak, akılcı, tutarlı eylemler ve geleceğe yönelik tahminlerle analizini yaparak, mali işlemleri tutarlı bir şekilde yürütmek; Verimli, bilgili, donanımlı ve güvenilir personel yapısı ile üst düzey teknolojiyi kullanabilen; istenilen bilgiye doğru ve zamanında ulaşabilecek bilgi sistemine sahip olan; faaliyet alanları kapsamında ve Kocaeli Üniversitesi kimliği altında, etkin planlamalar yapmak, faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Organizasyon Şeması

 

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: 0262 303 83 00 / Belgegeçer: 0262 303 80 03
Alper Tunga Akkuş